Programy

PROGRAM „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”

     Program „Ratujemy i uczymy ratować”, którego organizatorem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy realizowany jest w naszej szkole od wielu lat i obejmuje uczniów klas I-IV. Głównym celem programu jest nauczenie dzieci podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie krok po kroku poznają czynności ratujące życie:

 • Poznają łańcuch przeżycia
 • Uczą się jak zachować własne bezpieczeństwo
 • Poznają sposób sprawdzania przytomności
 • Uczą się jak prawidłowo wezwać pomoc (numery alarmowe)
 • Poznają sposób jak sprawdzać czy jest oddech
 • Uczą się układania osoby nieprzytomnej oddychającej w pozycji bocznej ustalonej
 • Poznają resuscytację, czyli oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej u osoby nieprzytomnej, u której brak jest oddechu

     W marcu i kwietniu klasa I zostaje zapoznana z programem i uczy się jak udzielać pierwszej pomocy. Przy pomocy książek i manekinów od WOŚP uczniowie uczą się udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie odpowiadają na kilka podstawowych pytań w teście, po zdaniu którego uczniowie otrzymują certyfikat ukończenia kursu udzielania pierwszej pomocy. Klasy II i III powtarzają wiadomości z kursu w czasie lekcji o bezpieczeństwie. Klasa IV powtarza wiadomości o udzielaniu pierwszej pomocy przed egzaminem na kartę rowerową.

M. Patek

PROGRAM „BEZPIECZNY PUCHATEK”

     Od dwóch lat w naszej szkole realizowany jest program edukacyjny „Bezpieczny Puchatek”, który uczy pierwszoklasistów, jak być bezpiecznym na drodze, w domu, na wycieczce i w czasie odpoczynku. Program przygotowany jest przez firmę Maspex producenta kakao Puchatek wraz z Biurem Prewencji i biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz nauczycielami. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty.

     Uczniowie oglądają film o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz wykonują różne zadania w książeczce, które pomagają dzieciom utrwalić wiedzę o zasadach ruchu drogowego, o tym jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać czas w domu, w szkole i w czasie zabawy. Do każdego zadania dołączone są dobre rady i ostrzeżenia. W listopadzie odbywa się Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie, który ma sprawdzić wiedzę dzieci na temat bezpieczeństwa.

     Więcej wiedzy i zabaw, dotyczących bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.bezpiecznypuchatek.pl

M. Patek

Program „Trzymaj Formę”

     Od początku roku szkolnego 2013/2014 szkoła bierze udział w realizacji programu profilaktycznego „Trzymaj Formę”. Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas II-VI. W ramach realizacji programu dwa razy w tygodniu odbywają się spotkania z uczniami. Uczniowie raz w tygodniu biorą udział w treningach Szkolnego Klubu Biegacza „Wicher Sieniawa”. Na zajęciach biegowych, uczniowie przemierzają okolice Sieniawy krokiem biegowym przy okazji poznają najbliższą okolicę. Regularnie odbywają się marszobiegi na Bukowiec, J. Czarna Woda, J. Ciche. Drugie zajęcia poświęcone są gimnastyce. Uczennice klas IV-V podnoszą swoje umiejętności gimnastyczne i prezentują je w trakcie imprez szkolnych, gminnych i środowiskowych. Regularnie odbywają się pogadanki i zajęcia praktyczne z właściwego konstruowania posiłków. Uczniowie biorący udział w programie wykonali samodzielnie Czarną Listę produktów niepożądanych w murach naszej.

Cele

 • Rozwijanie predyspozycji uczniów uzdolnionych motorycznie
 • Rozwijanie zainteresowań sportem
 • Profilaktyka antynarkotykowa, antyalkoholowa, antydopalaczowa itp.
 • Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zawodach sportowych
 • Kształtowanie właściwych postaw
 • Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych ( unikanie żywności wysoko przetworzonej, chipsów, napoi słodzonych itp.).
 • Udział w Biegu Łagowskiego Lata

Efekty

 • Uczniowie maja możliwość rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań
 • Uczniowie wykazują postępy rozwojowe
 • Uczniowie znają zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków, alkoholu, dopalaczy i innych używek.
 • Uczniowie kształtują postawę pracowitości
 • Uczniowie reprezentują szkołę w trakcie zawodów sportowych oraz uświetniają pokazami gimnastycznymi imprezy okolicznościowe
 • Uczniowie znają zasady właściwego doboru składników posiłku.

Paweł Biskup

ORTOGRAFFITI Z BRATKIEM”

     Głównym założeniem zajęć edukacyjno-terapeutycznych metodą Ortograffiti. jest pokonanie trudności w czytaniu i pisaniu. Zajęcia prowadzone tą metodą uwzględniają przede wszystkim ćwiczenia w mówieniu, czytaniu i pisaniu oraz ćwiczenia usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne. Celem jest kształtowanie czujności ortograficznej i doskonalenie umiejętności czytania i pisania.

Najważniejsze jednak są efekty zajęć Ortograffiti.

Uczniowie:

 • mają wyrobioną czujność ortograficzną,

 • nie boją się zadawać pytań,

 • mają lepsze wyniki w nauce,

 • chętnie uczestniczą w różnych konkursach,

 • umacniają swoją wiarę we własne możliwości,

 • są aktywni na zajęciach.

mgr Jadwiga Mirowska

Radosne przedszkole i nowoczesna edukacja wczesnoszkolna”

Cel główny programu:

– doskonalenie i usprawnianie procesu dydaktycznego i wszechstronny rozwój dzieci. Postrzeganie przedszkola i szkoły jako miejsca nie tylko do nauki lecz nauki przez zabawę.

Realizacja programu, zadania:

 1. Przeprowadzenie spotkań dzieci z przedstawicielami:

– Policji

– Straży Pożarnej

– Pogotowia Ratunkowego

– przeprowadzenie konkursu pt.: „Bezpieczna zerówka” – wytypowanie dzieci do konkursu powiatowego „LUPO”

 1. Pogadanka z dziećmi na temat wakacyjnych podróży na podstawie własnych przeżyć, zgromadzonych pamiątek i zdjęć. Wymienianie środków lokomocji, którymi poruszały się dzieci. Wykorzystanie mapy Polski do zaznaczania miejsc odwiedzanych podczas podróży wakacyjnych.

 1. Zorganizowanie spaceru po okolicy pt.: „Polska złota jesień” i „Wizyta w gospodarstwie rolnym – hodowla danieli”

 1. Przeprowadzenie zajęć otwartych z elementami OK pt.: „Jak zostać małym patriotą. Poznajemy swój kraj. ”Budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych. Zapoznanie dzieci z barwami flagi narodowej. Wzbogacenie słownika dzieci o nowe pojęcia związane z patriotyzmem.

 1. Przeprowadzenie dnia odkrywcy, podczas którego uczniowie i dzieci będą mogli zaprezentować swoje umiejętności i zainteresowania.

 1. Zorganizowanie przedstawienia klasowego tj.: Jasełka, Czerwony Kapturek, uczestniczenie w konkursie recytatorskim itp.

 1. Zorganizowanie w ramach „Dnia sportu” między-klasowych rozgrywek sportowych w kilku wybranych dyscyplinach.

 1. Zorganizowanie dnia wspólnego czytania pt.: „ Dni książki”. Zapraszanie rodziców, dziadków do wspólnego czytania wybranych pozycji z dostosowaniem do wieku uczniów. Uczestniczenie w „Kiermaszu książek”.

Spodziewane efekty realizacji programu:

– wypowiada się na podany temat,

– prezentuje pamiątki wakacyjne,

– potrafi wskazać na mapie miejsce wypoczynku.

– zachowywać się odpowiednio do sytuacji,

– zna i rozpoznaje podstawowe gatunki drzew,

– wie na czym polega hodowla daniela,

– wie czy żywi się zwierze

– rozpoznaje flagę Polski,

– wie, jak nazywa się nasza ojczyzna,

– rozumie pojęcia: Polak, Polska, flaga itp.

– wie, czym są symbole narodowe,

– potrafi zaznaczyć na mapie stolicę, Wisłę itp.

– wykonuje kotylion według instrukcji.

– chętnie prezentuje własne dokonania na forum,

– odkrywa własne talenty

– prezentowanie wyuczonych ról przed publicznością,

– odkrywa własne talenty

– praca w zespole na korzyść ogółu,

– prezentacja umiejętności i talentów sportowych na forum

– prezentacja umiejętności czytelniczych,

– wzbudzanie zainteresowania książką,

– wzbudzanie zainteresowania potrzebą czytania,

– szanować książki.

Małgorzata Augustynowicz

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY” (SANEPID)

Realizacja programu cały rok szkolny 2014/2015

Cele operacyjne – dziecko:

– zna zasady zdrowego odżywiania (piramida żywienia),

– wykonuje samodzielnie czynności samoobsługowe i pamięta o myciu rąk i zębów,

-zna podstawowe zasady bhp oraz bezpiecznie zachowuje się na drodze,

– zna numery alarmowe,

– nie zbliża się do obcych,

– dba o prawidłową postawę,

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

(Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej SANEPID)

Założenia programu:

– Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

– Program adresowany jest do dzieci przedszkolnych.

– Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

– Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Cel główny programu:

– Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

 • Wykształcenia umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

 • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Realizacja programu na podstawie działań skierowanych do dzieci:

 • Wycieczka.

 • Co i dlaczego dymi?

 • Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

 • Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

 • Jak unikać dymu papierosowego?

NIEBIESKI SMOK” (NOWA ERA)

Realizacja programu cały rok szkolny 2014/2015, na podstawie filmów edukacyjnych, dram, rozmów itp.

Cele operacyjne – dziecko:

– wie, że należy jeść i pić, żeby żyć,

– wie do jakiej grupy przynależy,

– poznaje tajemnice roślin,

– bierze udział w Sprzątaniu Świata,

– zna stany skupienia wody,

– zna bezpieczne zabawy na śniegu oraz poznaje siłę ciągnięcia i pchania,

– poznaje właściwości metalu i magnesu,

– poznaje tajemnice elektryczności,

– poznaje zjawisko – światło i cień,

– poznaje różne dźwięki.

JAK ZOSTAĆ MAŁYM PATRIOTĄ?” (EDIBA)

Realizacja programu przez cały rok szkolny 2014/2015, na podstawie lekcji pokazowych i uczestniczenia w świętach narodowych, uroczystych apelach itp.

Cele operacyjne – dziecko:

– zna słownictwo związane z edukacją patriotyczną – np.: Polska, Warszawa, Wisła, flaga, godło, mapa,

– rozwija zdobytą wiedzę na temat ojczyzny,

– zna polskie symbole narodowe tj.: flaga, godło, hymn,

– kształtuje postawę patriotyczną, m. in. Tożsamość narodową, szanuje symbole narodowe.

SPRZĄTANIE ŚWIATA I SEGREGUJEMY ŚMIECI”

     W SSP i OP w Sieniawie akcja „Sprzątanie Świata i segregujemy śmieci” to coroczna kampania. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami ich składowania. Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci z klas „0”-VI oraz inicjowanie działań na rzecz środowiska. Dzieci młodsze zbierają śmieci na terenie szkoły, natomiast dzieci starsze sprzątają najbliższą okolicę. Poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów dzieci uczą się odpowiedzialnego zachowania profilaktycznego i dbania o własną okolicę.

TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE „BEZPIECZNA ZERÓWKA”

     Wojewódzki Program Edukacyjno-Wychowawczy LUPO, Fundacja Contra Crimen w Gorzowie Wlkp., Wydział prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Cele turnieju:

– Edukacja dzieci z grup „zerówkowych” w zakresie bezpiecznych zachowań.

– Ukierunkowanie działań dzieci na pomoc rówieśnikom w sytuacjach kryzysowych.

– Propagowanie pozytywnego wizerunku policjanta wśród dzieci.

Przedmiot turnieju

– Sprawdzenie wiedzy dzieci z grupy w zakresie bezpiecznych zachowań i sposobów unikania zagrożeń i uzależnień.

Przebieg turnieju

Etap I. Zorganizowanie konkursu w zerówce celem, którego należy wytypować 3 dzieci z największą wiedzą dotyczącą ww. wiedzy. (Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrodę LUPO)

Etap II. Wytypowane dzieci otrzymują kwalifikację do eliminacji powiatowych konkursu.

Etap III. (Tylko uczestnicy z miejscami : I, II, i III) Konkurs na szczeblu wojewódzkim.

Comments are closed.